TIN TỨC XÃ HỘI

Về việc xét chọn đoàn viên công đoàn tại đơn vị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2019( Các tổ công đoàn tổng hợp danh sách gởi về Đ/C Bùi Thị Ngọc Diễm p. QLCL trước ngày 10/04/2019)
[ Cập nhật vào ngày (04/04/2019) ]

Về việc xét chọn đoàn viên công đoàn tại đơn vị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2019( Các tổ công đoàn tổng hợp danh sách gởi về Đ/C Bùi Thị Ngọc Diễm p. QLCL trước ngày 10/04/2019)


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TINH HẬU GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         HUYỆN PHỤNG HIỆP

V/v xét chọn đoàn viên công đoàn tại đơn vị

 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2019

 

         Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

 

Căn cứ Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phụng Hiệp, về việc xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện;

Để đảm bảo cho việc xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đúng đối tượng, dân chủ và khách quan. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phụng Hiệp đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc khảo sát tình hình nhà ở của đoàn viên công đoàn tại đơn vị, xét chọn và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện chậm nhất ngày 15/4/2019.

Đối tượng:

Đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

Điều kiện:

1. Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đang sống căn nhà tạm, nhà trọ, nhà lá bị dột nát, hư hỏng nặng hoặc bị thiên tai, hỏa hoạn.

2. Đoàn viên công đoàn đang công tác tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện và phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.

3. Đoàn viên công đoàn phải có đất và có chủ quyền sở hữu đất (trường hợp đất được cho, tặng chưa có GCN.QSDĐ thì phải có xác nhận của địa phương.

Số lượng:

Mỗi Công đoàn cơ sở xét chọn 01 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động huyện gồm:

1. Đơn xin hỗ trợ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" ( mẫu số 01A/MACĐ-2018); có xác nhận của Chính quyền địa phương, BCH.CĐCS, Thủ trưởng, Cấp ủy đơn vị.

          2. CĐCS tổ chức cuộc họp toàn thể đoàn viên, lao động để xét và làm Biên bản xét đề nghị hỗ trợ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" (mẫu số 02/MACĐ-2018).

          3. Họp BCH.CĐCS để xét và làm Biên bản họp Ban Chấp hành CĐCS xét đề nghị hỗ trợ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" (mẫu số 03/MACĐ-2018).

4. CĐCS lập Danh sách đề nghị hỗ trợ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" (mẫu số 07/MACĐ-2018).

(Có kèm theo các mẫu số 01, 02, 03 và 07-MACĐ)

- Bảng dự trù kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” (có xác nhận của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở).

- Ảnh chụp ngôi nhà hiện tại (trường hợp ở trọ thì có giấy xác nhận của địa phương đang cư trú).

- Sổ Hộ khẩu (photo công chứng)

- Giấy CMND (photo công chứng)

- Sổ hộ nghèo (nếu có) (photo công chứng)

- Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp đất được cho, tặng chưa có GCN.QSDĐ thì phải có xác nhận của địa phương) phải có xác nhận của chính quyền địa phương. (photo công chứng kèm theo).

Đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt tinh thần Công văn này.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thanh Tâm

 

* Lưu ý: Các CĐCS trực thuộc và đoàn viên được xét đề nghị “Mái ấm công đoàn” lập đủ các loại hồ sơ theo Công văn LĐLĐ huyện (lập thành 02 bộ), gửi trực tiếp về LĐLĐ huyện bằng văn bản có ký tên, đóng dấu đầy đủ.                                               
P. KHNV-TT-CĐT

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi