lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 33 (từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      PHỤNG HIỆP


                                                                                                 Phụng Hiệp, ngày 06 tháng 08 năm 2020

 

                                                          LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                               (Tuần 33, từ ngày 10/08/2020  đến ngày  16/08/2020)

 

 

THỨ 

HAI

10/08

 

THỨ

BA

11/08

THỨ

12/08

THỨ

NĂM

13/08

THỨ

 SÁU

14/08

THỨ 

BẢY

15/08

CHỦ 

NHẬT

16/08

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

Ghi chú:             -         Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

     Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                       Người lập bảng                     P.Phòng KHNV                          GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;             (đã ký)                                     (đã ký)                                     (đã ký)                           

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                  CN.Huỳnh Ngọc Hòa           BSCKI.Võ Hải Đăng          BSCKII. Đồng Hoàng Thọ   


 

SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN PHỤNG HIỆP

 

     


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                              Phụng Hiệp, ngày 06 tháng 08 năm 2020

                   

                                      LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                         (Tuần 33, Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 14/08/2020)

 

THỨ HAI

10/08

 

THỨ BA

11/08

THỨ TƯ

12/08

THỨ NĂM

13/08

THỨ SÁU

14/08

 

BSCKI

Ni

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực UBND;

- Sở Y tế Hậu Giang;

- Khoa, phòng, TYT,PKKV;

- Lưu VT.

                                         GIÁM ĐỐC

                                            (đã ký)

 

 

                              BSCKII. Đồng Hoàng Thọ
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi