lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 37 (từ ngày 07/09/2020 đến 13/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     PHỤNG HIỆP


                                                                                                Phụng Hiệp, ngày 4 tháng 09 năm 2020

 

                                                    LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                        (Tuần 37, từ ngày 07/09/2020  đến ngày 13/09/2020)

 

THỨ

 HAI

07/09

 

THỨ

BA

08/09

THỨ

09/09

THỨ

NĂM

10/09

THỨ 

SÁU

11/09

THỨ

 BẢY

12/09

CHỦ

 NHẬT

13/09

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

Ghi chú:  -  Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-   Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

                -   Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

                -   Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                          

                Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                                  Người lập bảng                      P.Phòng KHNV                    P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;                       (đã ký)                                   (đã ký)                                   (đã ký)                      

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                              CN.Huỳnh Ngọc Hòa            BSCKI.Võ Hải Đăng            BSCKI. Lê Văn Ni 


 

SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                            Phụng Hiệp, ngày 04 tháng 09 năm 2020

  

                                                     LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                                     (Tuần 37, từ ngày 07/09/2020  đến ngày 11/09/2020) 

 

THỨ HAI

07/09

 

THỨ BA

08/09

THỨ TƯ

09/09

THỨ NĂM

10/09

THỨ SÁU

11/09

 

BSCKII

Phong

 

 

BSCKI

Ni

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

Nơi nhận:                                                                                                             P.GIÁM ĐỐC                                   

- Phòng tiếp công dân;                                                                                                                        (đã ký)

- Đăng trang wed TT;

- Lưu Ttr.                                                                                         

                                                                                                                                       BSCKI. Lê Văn Ni

 

 

 

 

 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi