lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 40 và lịch tiếp nhận điện thoại đăng ký khám bệnh (từ ngày 28/09/2020 đến 4/10/2020)
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     PHỤNG HIỆP


                                                                                                                 Phụng Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2020

 

                                                 LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                       (Tuần 40, từ ngày 28/09/2020  đến ngày 04/10/2020) 

 

THỨ HAI

28/09

 

THỨ BA

29/09

THỨ 

30/09

THỨ NĂM

01/09

THỨ SÁU

02/10

THỨ BẢY

03/10

CHỦ NHẬT

04/10

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 


Ghi chú:          -        Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

             Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                         Người lập bảng             P.Phòng KHNV                P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;              (đã ký)                          (đã ký)                               (đã ký)                            

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Đăng webside TT;

- Lưu KH.                              

                                   CN Huỳnh Ngọc Hòa    BSCKI Võ Hải Đăng  BSCKII Trần Thanh Phong   


 

  SỞ Y TẾ HẬU GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                            

                                                                                                  Phụng Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 202


                                                      LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                                         (Tuần 40, từ ngày 28/09/2020  đến ngày 02/10/2020)

 

THỨ HAI

28/09

 

THỨ BA

29/09

THỨ TƯ

30/09

THỨ NĂM

01/10

THỨ SÁU

02/10

 

BSCKI

Thừa

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

BSCKI

Ni

 

 

Nơi nhận:                                                                                   P. GIÁM ĐỐC                                          

- Sở Y tế HậuGiang;                                                                         (đã ký|)

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực UBND;                                                                         

- Đăng webside TT;

- Lưu TTr.                                                                        BSCKII.Trần Thanh Phong      


  SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                                                    Phụng Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2020

 

                                                                 LỊCH TRỰC

                                           Tiếp nhận đặt lịch khám bệnh qua điện thoại

                                             (Từ ngày 28/09/2020  đến ngày 02/10/2020)

  

 

THỨ HAI

28/09

 

THỨ BA

29/09

THỨ TƯ

30/09

THỨ NĂM

01/10

THỨ SÁU

02/10

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

Số ĐT công khai: 0869.225.115

Ghi chú: Khi cán bộ phân công trực, tiếp nhận đặt lịch khám qua điện thoại có công việc đột xuất hoặc đi công tác thì phòng KH có nhiệm vụ phân công CB khác trực thế.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                    P.GIÁM ĐỐC                              

- Đăng trang webside TT;                                                                                (đã ký)

- Lưu KH – Khoa khám bệnh.           

 

                                                                                                          BSCKII Trần Thanh Phong

       

 

 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi