lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực tiếp nhận đặt lịch khám qua điện thoại (từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
[ Cập nhật vào ngày (14/10/2020) ]


    SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                               Phụng Hiệp, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

                                                          LỊCH TRỰC

                                Tiếp nhận đặt lịch khám bệnh qua điện thoại

                                   (Từ ngày 12/10/2020  đến ngày 16/10/2020)

  

 

THỨ HAI

12/10

 

THỨ BA

13/10

THỨ TƯ

14/10

THỨ NĂM

15/10

THỨ SÁU

16/10

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

Số ĐT công khai: 0869.225.115

Ghi chú: Khi cán bộ phân công trực, tiếp nhận đặt lịch khám qua điện thoại có công việc đột xuất hoặc đi công tác thì phòng KH có nhiệm vụ phân công CB khác trực thế.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  P. GIÁM ĐỐC                          

- Đăng trang webside TT;                                                                                                (đã ký)

- Lưu KH – Khoa khám bệnh.           

 


                                                                                        BSCKII.Trần Thanh Phong
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi